เช็คลิสต์ ประสบการณ์ (Experience Check List)
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : siamdhost.com | thaiabc.com | thaiall.korattown.com | perlphpasp.com | thaiall.com
ปรับปรุง : 2549-10-12 (เพิ่มคำถามสอบสัมภาษณ์)
SKILL CHECK LIST
ทำเครื่องหมาย / หน้าหัวข้อ ที่ท่านมีประสบการณ์
อยากให้นักศึกษา ตระหนัก ว่า
มีเรื่องราวมากมาย ที่ควรเรียนรู้
เพื่อเตรียมตัว ไปเผชิญโลก เพียงลำพัง
OS
_ Windows
_ Unix
_ Linux
_ Macintosh
_ AS/400
Server
_ Apache Server
_ IIS Server
_ Mail Server
_ FTP Server
_ PROXY Server
_ DNS Server
_ DHCP Server
_ Ms SQL Server
_ MySQL Server
_ Oracle Server
HW. Network
_ Switch
_ UTP
_ Router
_ Wi-Fi
_ ATM
_ Fiber Optic
SW. Network
_ Firewall
_ Sniffer
_ Hacking
_ Cracking
_ Bittorrent
_ IDS
Hardware
_ ประกอบเครื่อง
_ ซ่อมแซมแผงวงจร
_ Control Hardware
_ Firewire, 1394
_ HW. Port
_ Bluetooth
_ Infrared
_ WebCAM
_ Smart Card
_ Raid Card
Programming
_ VB.NET
_ ASP.NET
_ C/C++/C#
_ Visual Basic
_ MS Access
_ J2SDK
_ J2ME
_ J2EE
_ ASP
_ PHP
_ JSP
_ CGI/Perl
_ Foxpro
_ Delphi
_ COBOL
_ RPG
_ Assembly
_ JavaScript
_ VBScript
_ Html/DHtml
_ XML/XSL
_ ODBC
_ SQL Command
Graphic
_ Photoshop
_ ImageReady
_ Illustrator
_ Corel Draw
_ Movie Maker
_ 3D Studio Max
_ Flash
_ AutoCAD
Experience
_ Activities
_ Project
_ Research
_ Freelance
_ Trainner
_ Lab Boy
_ TA
_ Homepage
_ PDA, PocketPC
_ e-Commerce
_ e-Learning
_ Game Creating
_ Certification
_ Blog
Software Design
_ UML
_ ER
_ Flowchart
_ DFD
_ OOP
_ Authentication
_ SDLC
Windows Application
_ Regedit
_ MSConfig
_ Services
_ System Restore
_ Scheduled Tasks
_ Sound Recorder
_ Outlook
_ MSN Messenger
_ Wordpad
Application
_ Zip, RAR
_ Pagemaker
_ Antivirus
_ PDF
_ Visio
_ MS Project
_ InstallVise
_ Wav, Midi, MP3
_ Webpage Authoring
_ Boardcast
_ Spyware
  คำถาม สำหรับสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ มาทำงานด้านสร้างสื่อการสอน (e-Learning)
 1. เล่าถึง โครงงานจบ และประสบการณ์ตาม Check List ด้านบน
 2. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่สมัคร
  - สร้างสื่อการสอน, แผนการสอน, เอกสารประกอบการสอน, CAI, e-Learning หรือไม่ อย่างไร
  - สร้าง DVD, VCD, Audio CD, MP3, WAV, Broadcasting หรือไม่ อย่างไร
  - สร้างสื่อมัลติมีเดีย ด้วย Flash, Swish, Gif, AVI, WMV หรือไม่ อย่างไร
  - ประสบการณ์ด้วย กล้องวีดีโอ, กล้องดิจิทอล หรือ WebCam หรือไม่อย่างไร
 3. ถ้าได้เข้าทำงาน จะใช้ภาษาอะไร มาพัฒนาสื่อการสอน ด้วยเหตุผลอะไร
ปรับตามข้อเสนอแนะของ อ.วิเชพ ใจบุญ และ อ.ถนอม คณิตปัญญาเจริญ
Your Job Skills Portfolio: Giving You an Edge in the Marketplace

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223